கால அட்டவணை

ஞாயிறு, 10 ஏப்ரல், 2011

பாவங்கள்!!!கண்கள் பார்கின்றன!

செவிகள் கேட்கின்றன!

உயிர் பிரியவில்லை!

செய்த செயல்கள்

விழி திரையில்!

பாவத்தின் எண்ணிக்கை

கொஞ்சமா நஞ்சமா?

மன்னிப்பு வேண்டும்

மண்ணறைக்கு செல்லும் முன்!!!